Cinlerin Çarpılmış Kişinin Bedenine Girmesi


Cubaî ve Ebû Bekr, er-Razî gibi bâzı Mu’tezile âlimleri, Cinn’in çarpılmış olan kimsenin bedenine girmesini inkâr etmişlerdir. Onlara göre iki ruhun bir bedende bulunması imkânsızdır. Oysa, onlar cin varlığını kabul ediyorlar. Çünkü Hz. Peygamberden sâdir olan beyânlarda cinler insanlar kadar meydanda değildir. Bunların bu beyânları hatadır.
 
Eb’ul-Hasan el-Eş’arî, Ehl-i sünnet velcemaa’nın makalelerinde şöyle nakl ediyor: EhM Sünnet velce- maa’ya göre, Cinler insanların bedenlerine girerler. De- lil olarak şu âyet-i kerîmeyi göstermişlerdir: «Riba (faiz) yiyenler kendilerini şeytan çarpmış birer deliden başka bir halde (kabirlerinden) Kalkmazlar.» (El Baka- re: 275)
Ahmed b. Hanbel’in oğlu Abdullah der ki: Babama; »bazıları, cinn’in insan bedenine giremiyeceğini söylü- yor, bu hususta siz ne dersiniz?» diye sorunca şöyle ce- vab verdiler: «Yalan söylemişlerdır.
 
Ed-Darckutnî,  İbn-i Abbas’dan şöyle bir hadîs nakl etmiştir: «Bir kadın oğlunu Allah’ın Resûlünün (S.A.V.) yanma getirdi ve:
Ey Allah’ın Resulü! Bunda delilik vardır, öğlen ve akşam tutar onu hu hastalık, diye yakındı. Bunun üzerine Peygamber (S.A.V.) onun göğsünü mesh etti ve ona dua etti. Ona istifra ettirince, kamından siyah köpek yavrusuna benzer bir şey çıktı. Ve yürüdü.»
 
Bu hadîsi, Ed-Dârimî  Müsnedi’nin ilk kısımlarında rivayet etmiştir, ileride inşaallah Ebû Dâvud ve diğerlerinin rivayet ettiği Umm-ı Ebân’m hadisi gelecektir. Orada şu kayda rastlanır: Allah Resûlü ona: «Çık ey Allah’ın düşmanı!» dedi.
 
Soru: Pekâlâ  onların dar cisimlerimize girmesi, parçalanmalarını gerektirmez mi?
 
Cevab: Cisimlere giren şey demir veya odun gibi sert ve kalın madde olduğu zaman; dediğiniz doğru olabilir; rüzgâr gibi olduğunda asla. Şeytanlar hakkında da aynı şeyi söyleyebiliriz. Çünkü onlar cisimlere girdiklerinde ya bütün vücudlan ile girerler — ki vücudun kısımlan birbirine bitişiktir—, ya bir kısmı girer diğer kısrm dışarda kalır. Her iki halde de parçalanması icab etmez. Tıpkı deliğine girmek isteyen yılan gibi. Bütün
vücudu ile de girebilir, bir kısmı ile de. Şayet bir kısmı ile girerse diğer kısmı dışarda kalır. (Buna rağmen yılan bölünmez.)
 
Kadı  Abd’ul-Cebbâr der ki: «Şeytan insanlarda kanların dolaştığı yerde dolaşır» hadîsi ve benzeri hadîslerden de anlaşılacağı veçhile, onların ince ve cisimlere girebilecek bir halde olmaları gerekmektedir. Kaldı ki onlann insan bedenlerine girdiklerini isbet edecek hadisler de varit olmuştur. Bütün bunlar gösteriyor ki, cisme girecek cisimlerin sert ve kalın olmaması gerekmektedir.
Bu hususta varid olan haberlerin şöhreti ve ulemaca kabulü sebebiyledir ki, Ebû Osman b. Ubeyd şöyle demiştir: «Cinlerin insan bedenine girmesini inkâr eden kişi Dehrî’ninta’ kendisidir.))
Bunu demiştir. Çünkü cinler hakkında o kadar hadîs varit olmuştur ki, nerde ise namaz, oruç, zekât ve hac hakkında varit olan hadîslere yetişecek.. Öyleyse bu hadîsleri inkâr eden (red edici) sayılır. Bilinmesi ancak Resul (S.A.V.) vasıtası ile mümkün olan şeyleri red eden ise kâfirdir.
 
Mûcizelerin ancak Allah tarafından husûle geldiğini bilmeyen kimsenin, cisimlerin Allah tarafından yaratılmış olduğunu bilmesi de imkânsızdır. Bu durumda olan kimse, kendisini vücuda getiren bir kudreti, kendi nefsi hakkında ki Halik Teâlâ’nın ilmini de inkâr etmiş sayılır. Ve Kâinatın sonradan yaratılmış bir muhdes olduğunu kolay kolay kabul etmez.
Hali bu olan kişiye Dehrî denir ki, onun ne sözüne ve nede fikrine itibar edilmez.
 
Eb’ul-Kâsım El-Ansarî der ki: Onlar kaim cisim olsalar dahi, yine de yemek ve su gibi cisimlerimize girmeleri mümkün olur. Onların girmesi demek, insanla- rm dokunmaları veyahut insanlar tarafından kendile- rine dokunulması demektir
Bâzıları  da şöyle demişlerdir: İnsanlara girmesi demek, gölgelerini onların üzerine salmaları demektir. Bu da dokunmak veya çarpmakla olur. Bu keyfiyeti de akıl kabul etmektedir. Ne var ki, onların insan cisimlerine girdiklerine, şeytanın başını kalbe koyduğu- na dair naklî delil varit olmuştur
 
 
 
 
 
İLGİLİ BAĞLANTILAR ETİKETLER

Cinlerin Çarpılmış Kişinin Bedenine Girmesi , Cinlerin Çarpılmış Kişinin Bedenine GirmesiTm haklar sakldr

mhr erif
kadiri gl
rfai gl
mhr erif
mhr erif
mhr erif
ilerinde baarl olmak ismi azam vefki