Ahidname-i Süleyman

Havas - Ledün İlmi ve Sirları

Ahidname-i Süleyman

Bismillâhirrahmânirrahîm. Vallâhü alâ mâ negûlü vekîlün. Ve àhedetküm bi àhdillâhi ve mîsâgıhi. Ve esmâihil mugaddeseti. Bi kelimâtillâhit tâmmâti. Ve bi ízzetihi ve sultânihi ve ceberûtihî. Ve tâàtihî fî ḣalgıhî ve àzametihî. Ve àrsihî ve kürsihî ve erḋıhî ve semevâtihi ve cennetihî ve nârihî fe ḣalagtüm li süleymân ibni dâvud aleyhisselâm. El lâ yuḣâligu àhdike ve lâ mîsâgıküm ve lâ am mâ yenzelallâhü ileyke min esmâihil mübâraketil meymûnetil mugaddeseti. El lâ yeúdü bi şey in min ma'sıyetike ba'dehü yevminâ hâzâ ve zâlike yevmi kellezî tesmiyeti zâlikel yevmi min evvelihi ilâ müntehâ feizâ kürûhâ hâzihil àhdi. Ve hâzel yevmillezî àhedtüm bi nebiyyullâhi beynenâ ve beyneküm kefîlün ve vekîlün ve hâzihi yütâlibüküm minküm en entüm hâliktümül hamdü min benî âdeme ve benâti havvâ ev yühâlifü ehadün min ceyşiküm àlâ en te'huzûhü a'lâ beriyyetehin feuḣzîtüm bi zâlike ve gultüm semi'nâ ve eta'nâ. Li hâzel melikil musilleti aleynâ ve bi hâtemis sihîrilletî seḣḣaralenâ. Lehâ ve egrarnâ bi zâlike Feyfetûsin ve Mebûsin ve Evbusin ve Lestıynâbisin fe innî ḣalagnâ àhdike ve eseruhü fî cemîí benî âdeme ve benâti havvâ. Fe ente fî halli mînâ ve min dîmâînâ ve eş àrinâ ve ebşârinâ lihûminâ îndeke ve lâ ya'fikenâ min ba'dinâ ve ba'deke ve hâtemi süleymân ibni dâvud àlel cinni veş şeyâtîni. Minel islâmi àlel cinni veş şeyâtîni. Vel ğaylânis seharati ve ümmüs sübyâni vel âyâti ve bi ĥurmeti. ĥâzihil àhdi ve lid da'veti ve lâ havle ve lâ guvvete illâ billâhil àliyyil àzîm.