Biz Kimiz

Havas - Ledün İlmi ve Sirları

Biz Kimiz

Kur'ân-ı Kerim'deki Sûre-i şerife ve Ayeti Kerimelerin, Esmâ-i ilâhiyyenin, Evrâd'ü Ezkâr ile Vefk ve hatemlerin hassa ve etkilerini konu edinen Havas ilmi 80 küsur İslamı ilimlerden birisidir.

 

Havas ilmi kaynağı; Ledün ilminin bir mertebesi olup, Hazreti Adem (aleyhisselam)' dan başlamak üzere tüm Peygamberlere ve Hazreti Muhammed (aleyhisselam)' a oradan da Sahâbe'i kiram ve Tâbiin dönemine dek uzanır. Özellikle Hazreti Ali (k.r.v.) nin bu sahada ilk eser te'lif buyuran kişi olduğu bildirilmiştir. Sonraki yüzyıllarda bu güzide ilim Müslümanlar arasında büyük rağbet görmüş, gerek ehli sünnetten pek çok Ulemâ'i izâm, gerekse Meşâyih'i kiram bu konuda sayısız değerli eserler kaleme almışlardır. Özellikle İmam Muhammed Ğazâli, Şeyh Ahmed ibni Ali el Bûni ile Şeyh'i Ekber Muhyiddin Arabi hazretlerinin havas ilmine dair eserleri vardır.

 

Havas ilmi bizlere büyük İslam alimlerinin, Allah'u Teâlâ'nın dostlarının yadigarıdır. Öncelikle sağlam bir inancı, takva sahibi olmayı ve manevi olgunluğu gerektirir. Ama ne acıdırki bu şerefli, mubarek ilim, birtakım maddiyatçı, çıkarcı ve sahtekar şarlatanların elinde oyuncak olmuş ve olmaktadır. Onlar bu ilmi para ve sömürü aracı olarak kullanıyorlar. Ehlullâh'ın mesleğini ayaklar altına alıyorlar. Bu ilmin temel direkleri durumunda olan, bazılarının ismini teberrüken yukarıda zikrettiğimiz alimlerimiz, Allah Teâlâ'nın ve Rasûlu (s.a.v.) nün aşığı, ehli sünnet vel cemaatin nurlu yolunda yürüyen müttaki zatlardır. Aynı zamanda çoğu Müfessir, Muhaddis ve Fıkıh alimidirler. Örnek olarak bu meyanda İmâm Ebu Muhammed Abdullah el Yâfi' ile İbnil Hac Tilmisânil Mağribi'nin isimleri zikrolunabilir. Onlar bütün söz ve fiillerinde İslamiyete uymuş, Sünnet'i seniyye'ye sımsıkı sarılmışlardır. Kendilerinden sonra gelecek Müslüman nesillerin istifadesini düşünerek o muazzam eserlerini te'lif etmişlerdir. Allah Teâlâ cümlesinin derecelerini âli etsin.