Sabah ve Akşam Namazı Sonrası Okunacak Tesbihatlar

Havas - Ledün İlmi ve Sirları

Sabah ve Akşam Namazı Sonrası Okunacak Tesbihatlar

Sabah ve Aksam Namazı Peşine Okunması Faydalı Olan Evrad

  • 10 DEFA ''Estağfirullah el azim ellezi lâ ilâhe illâ hüvel Hayy el Kayyum ve etûbu ileyh. ''
  • 10 DEFA ''Lâ ilâhe illallahu vahdehû lâ şerikeleh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüva alâ külli şeyin Kadîr. ''
  • 10 DEFA ''Subhanallahi vel hamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vellâhü  ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil  azîm''
  • 10 DEFA ''Rabbiğfirlî vetüb alleyye  inneke entettevvâbürrahîm''
  • 10 DEFA ''Allahümme salli alâ seyyidine Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. '' 

 
OKUNACAK
 
1 DEFA 

  • Allahümme inniy es elüke affe vel âfiye fiddünya vel âhirah
  • Rabbena âtinâ fiddünya haseneten ve fil âhirati haseneten ve ginâ azebennâr. 
  • Rabbenağfirlî veli vâlideyye ve lil mü'minîne yevme yekûmül hisâb 
  • Allahümme mağfirlî verhamnî ve âfinî verzugnî vehdinî
  • Allahümme ferric annî hemmî ve gammî feracen âcilen bi rahmetike ya erhamerrâhimîn

ve sallallahü alâ seyyidine Muhammed'in ve alâ âlihi vesellim 
 Âmîn.